TOIMINTATERAPIA

Toimintaterapian toteutus perustuu tutkimuksiin/arviointiin ja yksilölliseen lääkärin laatimaan ja allekirjoittamaan kuntoutussuunnitelmaan johon on määritelty myös terapian yksilölliset tavoitteet. Toimintaterapian tavoitteet suunnitellaan yhdessä lähettävän tahon ja asiakkaan /huoltajien kanssa.

Toimintaterapian maksajatahona on yleensä Kela, kunta tai esim. sairaanhoitopiiri. Maksajataho riippuu lapsen tai nuoren toimintakyvystä. Kuntoutujan muut etuudet, kuten vammaistuki, matkakorvaukset ja muut mahdolliset etuudet maksaa Kela.

Toimintaterapiassa asiakas on oman elämänsä asiantuntija ja aktiivinen toimija. Toimintaterapia toteutuu kuntoutussuunnitelmasta ja maksusitoumuksesta / kuntoutuspäätöksestä riippuen vastaanotolla, asiakkaan kotona tai lähiympäristössä (esim. päiväkoti / koulu).

Toimintaterapiaan ohjautuvilla voi olla tuen tarvetta esim. aistimusten prosessoinnissa, motoriikassa, praksiataidoissa (toiminnan ideointi ja motorinen suunnittelu), arkielämän taidoissa (ADL-taidot / Activities of Daily Living) ja/tai vuorovaikutustaidoissa. Vaikeudet voivat olla monella osa-alueella tai kapea-alaisia.

Terapiaprosessin aikana perheen / lähiverkoston osallistuminen taitojen ja kehityksen tukemiseen on tärkeä osatekijä. Vanhemmille ja lähiverkostolle annetaan säännöllisesti tarpeen, lähiverkoston resurssien ja maksusitoumuksen mahdollistamissa puitteissa ohjausta terapian tavoitteiden suuntaisesti.


“Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Toimintaterapian tavoitteena on asiakkaan itsenäisyys toiminnassa ja elämänhallinnassa.”

Lähde: toimintaterapeuttiliitto

Toimintaterapeutin koulutus on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Terveydenhuollon ammatinharjoittamisesta säädetään ammatinharjoittamislaissa ja asetuksessa terveydenhuollon ammattihenkilöistä. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, VALVIRA, myöntää oikeuden harjoittaa toimintaterapeutin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä.

Lähde: www.ammattinetti.fi

YHTEYSTIEDOT

Terapiahuone Sininen Silta Ky
Madekuja 2
45160 Kouvola

Sini Munne
Toimintaterapeutti
Sensorisen integraation terapeutti

puh. 050 347 0467
etunimi.sukunimi@gmail.com
Sinin esittely

Avoinna
Arkisin klo 8-16